شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین

شرایط عمومی عضویت  :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشكستگی به تقصیر

3- عدم سابقه ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری

4- خرید حداقل سهام مقرر

5- درخواست كتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

6- عدم عضویت در تعاونی مشابه


شرایط اختصاصی عضویت  :

1- ارائه گواهی خدمتی جدید

2- فتوكپی شناسنامه

3- دو قطعه عكس 4*3

4- آخرین فیش حقوقی (اصل و فتوکپی)

5- پرداخت حداقل 2000000 ریال

6- مراجعه به شرکت و تکمیل فرمهای مربوطه