شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین
مجمع

(( آگهی مجمع عمومی ))

(( باتوجه به اینکه تعاونی مصرف کارمندی تک فاخر امین بابیش از ۶۰۰۰عضو تعاونی بزرگ محسوب میشود در اجرای تبصره ۲ماده۳۳قانون بخش تعاون با تصویب هیئت مدیره اقدام به انتشارآگهی (روزنامه قدس تاریخ ۵اردیبهشت۱۴۰۱ ) برگزاری مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان اعضا از طریق استقرار صندوق اخذ رای نموده ))


توضیحات ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم اعلام می شود