شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین

هیئت مدیره : 

اعضای هیئت مدیره  هر سه سال توسط اعضاء با رای گیری انتخاب می‌گردند. این انتخابات در مجامع عمومی برگزار می‌گردد و از بدو تاسیس تا کنون 10 دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار گردیده است.

✔ هیئت مدیره شرکت تعاونی شامل 7 نفر می‌باشدهیئت بازرسی : 

اعضای هیئت بازرسی  هرساله توسط اعضاء با رای گیری انتخاب می‌گردند. این انتخابات در مجامع عمومی برگزار می‌گردد و از بدو تاسیس تا کنون 16 دوره انتخابات هیئت بازرسی برگزار گردیده است.

✔ هیئت بازرسی شرکت تعاونی شامل 3 نفر می‌باشد